Διοικητικό Συμβούλιο

Πρόεδρος Κοντούσιας Δημήτριος
Α' Αντιπρόεδρος Κουτσογεώργος Ευάγγελος
Β' Αντιπρόεδρος Σπυριδάκης Ηλίας
Γεν.Γραμματέας Χαβιαράς Παντελής 
Αναπλ.Γεν.Γραμμ. Λυκίδης Αναστάσιος
Ταμίας Τσοντάκης Στέφανος
Έφορος Καλαμάρης Δημήτρης
Μέλος Αλιβάνιστος Αθανάσιος 
Μέλος Κρεζίας Διονύσιος


Εξελεγκτική Επιτροπή

Πρόεδρος: Παπουτσής Αναστάσιος
Μέλος:
 Ψαρουδάκης Ιωάννης
Μέλος:
 Δαδόπουλος Γεώργιος

 


Αντιπρόσωποι στη Γ.Σ.Ε.Β.Ε.Ε.

Αρφάνης Αριστείδης
Πουλιάνος Παναγιώτης
Κοντούσιας Δημήτριος


Από το Δ.Σ. έχουν επίσης ορισθεί ως:

Τεχνικοί Σύμβουλοι

Δαλαβούρας Άγγελος
Κολιόπουλος Παναγιώτης
 

Ειδικοί Σύμβουλοι

Κόκκοτος Δημήτριος
Μαμαλάκης Στυλιανός
 

Τεχνικός Ασφαλείας

Σαββέλος Σάββας