Διοικητικό Συμβούλιο

Πρόεδρος Πουλιάνος Παναγιώτης
Α' Αντιπρόεδρος Κουτσογεώργος Ευάγγελος
Β' Αντιπρόεδρος Σπυριδάκης Ηλίας
Γεν.Γραμματέας Κοντούσιας Δημήτριος
Αναπλ.Γεν.Γραμμ. Καλαμάρης Δημήτρης
Ταμίας Αρφάνης Αριστείδης
Έφορος Τσοντάκης Στέφανος
Μέλος Χαβιαράς Παντελής
Μέλος Λυκίδης Αναστάσιος


Εξελεγκτική Επιτροπή

Πρόεδρος: Παπουτσής Αναστάσιος
Μέλος:
 Ψαρουδάκης Ιωάννης
Μέλος:
 Δαδόπουλος Γεώργιος

 


Αντιπρόσωποι στη Γ.Σ.Ε.Β.Ε.Ε.

Αρφάνης Αριστείδης
Πουλιάνος Παναγιώτης
Κοντούσιας Δημήτριος


Από το Δ.Σ. έχουν επίσης ορισθεί ως:

Τεχνικοί Σύμβουλοι

Δαλαβούρας Άγγελος
Κολιόπουλος Παναγιώτης
 

Ειδικοί Σύμβουλοι

Κόκκοτος Δημήτριος
Μαμαλάκης Στυλιανός
 

Τεχνικός Ασφαλείας

Σαββέλος Σάββας