Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Αυτή είναι η επίσημη ιστοσελίδα της Ομοσπονδίας Ψυκτικών Ελλάδος.

Έδώ θα βρείτε πολλές χρήσιμες πληροφορίες, κανονισμούς, έντυπα Δημοσίων Υπηρεσιών και άλλα σχετικά με την επαγγελματική μας δραστηριότητα.

Για να εκτυπώσετε την απαιτούμενη αίτηση εγγραφής νέου μέλους στο Σωματείο, πατήστε εδώ (επισυνάψτε αρχείο), ή ζητήστε σχετική αίτησή του, από το Σωματείο της περιοχής σας.

Προσεγγίστε τα τοπικά, κλαδικά Σωματεία σας και γίνετε ενεργά μέλη τους κάνοντας αίτηση. Για να εκτυπώσετε την απαιτούμενη αίτηση εγγραφής νέου μέλους στο Σωματείο, πατήστε εδώ.
Δημιουργήστε ένα ευνοϊκότερο μέλλον για το επάγγελμα και τις επιχειρήσεις μας συμμετέχοντας ενεργά στις συνδικαλιστικές σας οργανώσεις.


Η Ομοσπονδία Ψυκτικών Ελλάδος -“Ο.Ψ.Ε” είναι μέλος του τριτοβάθμιου Συνδικαλιστικού Οργανισμού «Γενική Συνομοσπονδία Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδος» – “Γ.Σ.Ε.Β.Ε.Ε.”.

Για να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα, παρακαλώ κάντε κλικ εδώ


Υπό την αιγίδα της Ομοσπονδίας εκδίδεται το περιοδικό “Ο ΨΥΚΤΙΚΟΣ”.

Για να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα, παρακαλώ κάντε κλικ εδώ


Η Άδεια Ασκήσεως Επαγγέλματος Ψυκτικού είναι πλέον απαραίτητη για τη λειτουργία των επιχειρήσεων σας, βάσει του Π.Δ. 1/2013 και των σχετικών κανονισμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης που μπορείτε να δείτε στην κατηγορία “Νομοθεσία”.


Ο Ο.Ψ.Ε. συνεργάζεται με το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΥΠΕΚΑ) για θέματα διαχείρισης φθοριούχων αερίων και ενημερώνεται για τις σχετικές Νομοθεσίες και τους ισχύοντες Ευρωπαϊκούς Κανονισμούς.

Για να μεταφερθείτε στη σελίδα του Υπουργείου να πατήσετε εδώ.


Ιστορικό

Η Ομοσπονδία Ψυκτικών Ελλάδος ιδρύθηκε από τέσσερα Πρωτοβάθμια Σωματεία Επαγγελματιών Ψυκτικών, οι Πρόεδροι των οποίων υπέγραψαν στις 16-09-1999 το καταστατικό της.

Διαβάστε Περισσότερα
Διοικητικό Συμβούλιο

Από τις αρχαιρεσίες που πραγματοποιήθηκαν
στην έδρα της Ο.Ψ.Ε. στις 12/01/2020,
προκύπτει η παρακάτω διάταξη Δ.Σ.

Πρόεδρος                  Κοντούσιας Δημήτριος
Α' Αντιπρόεδρος        Κουτσογεώργος Ευάγγελος
Β' Αντιπρόεδρος        Σπυριδάκης Ηλίας
Γεν.Γραμματέας        Χαβιαράς Παντελής
Αναπλ.Γεν.Γραμμ.      Λυκίδης Αναστάσιος
Ταμίας                        Τσοντάκης Στέφανος
Έφορος                    Καλαμάρης Δημήτριος
Μέλος                        Αλιβάνιστος Αθανάσιος
Μέλος                        Κρεζίας Διονύσιος

Διαβάστε Περισσότερα

ΝΕΑ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

 

 

 

 

   

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 517/2014
ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 16ης Απριλίου 2014 για τα φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 842/2006

Ευρωπαϊκός κανονισμός 517/2014


ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2015/2067 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 17ης Νοεμβρίου 2015 για την έκδοση, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 517/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τις ελάχιστες απαιτήσεις και τους όρους αναγνώρισης των φυσικών προσώπων όσον αφορά τις σταθερές συσκευές ψύξης, τον εξοπλισμό κλιματισμού και τις αντλίες θερμότητας καθώς και τις μονάδες ψύξης σε ψυκτικούς θαλάμους και ψυκτικούς συγκροτήματα που περιέχουν φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου και της πιστοποίησης των εταιρειών όσον αφορά τον σταθερό εξοπλισμό ψύξης, τον εξοπλισμό κλιματισμού και τις θερμικές αντλίες που περιέχουν φθοριούχα αέρια θερμοκηπίου.

ΕΚ. 2067_2015


ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2015/2068 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 17ης Νοεμβρίου 2015 για τον καθορισμό, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 517/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τη διαμόρφωση των σημάτων των προϊόντων και των εξοπλισμών που περιέχουν φθοριούχα αέρια θερμοκηπίου.

ΕΚ.2068-2015


ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθ. Η.Π. 18694/658 / Ε 103

Καθορισμός αρμοδίων αρχών, μέτρων και διαδικασιών για την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 842/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης Μαΐου 2000 «για ορισμένα φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου» και των κανονισμών που εκδίδονται κατ ‘εφαρμογή του.

ΦΕΚ 1232.11-04-2012


ΝΟΜΟΣ ΥΠ ‘ΑΡΙΘΜΟ 1650/1986
Σκοπός του παρόντος νόμου είναι η θέσπιση θεμελιωδών κανόνων και η καθιέρωση κριτηρίων και μηχανισμών για την προστασία του περιβάλλοντος.

ΝΟΜΟΣ 1650 16-10-1986


ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1516/2007
ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 19ης Δεκεμβρίου 2007 για τη θέσπιση, δυνάμει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 842/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τις προδιαγραφές των ελέγχων για τον εντοπισμό της διαρροής σε σταθερές συσκευές ψύξης, κλιματισμού και θερμαντικών αντλιών που περιέχουν ορισμένες φθοριούχες θερμοκηπιακές πηγές.

ΕΚ.1516-2007


ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΥΛΙΚΟ
ΝΕΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 517 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΥΠΕΝ


Πληροφορίες για τεχνικούς και επιχειρήσεις που ασχολούνται με εξοπλισμό που περιέχει φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου.
Ψυκτικός και κλιματιστικός εξοπλισμός, αντλίες θερμότητας Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 517/2014 σχετικά με ορισμένα φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου και εκτελεστικές πράξεις.

Πληροφορίες για τεχνικό προσωπικό 517/2014


Πληροφορίες για τους τεχνικούς και τους χρήστες εξοπλισμού ψύξης, κλιματισμού και αντλιών θερμότητας που περιέχουν φθοριούχα αέρια θερμοκηπίου (Ιανουάριος 2015)

Πληροφορίες προς τους τεχνικούς και τους χρήστες εξοπλισμού ψύξης 517/2014

 

Απόφαση Αριθμ. Κ1/27707

Καθορισμός της μορφής των πιστοποιητικών που χορηγούνται σε φυσικά πρόσωπα που έχουν συμμετάσχει επιτυχώς σε εξετάσεις για την απόκτηση άδειας άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας, αναφορικά με τον σταθερό εξοπλισμό ψύξης, κλιματισμού και αντλιών θερμότητας, καθώς και τις μονάδες ψύξης σε φορτηγά ψυγεία και ρυμουλκούμενα ψυγεία που περιέχουν ορισμένα φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) 2015/2067 της Επιτροπής και το ύψος των ανταποδοτικών τελών για τη χορήγησή τους από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.

ΦΕΚ. 1186-Β-2021 ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΦΘΟΡΙΟΥΧΩΝ ΑΕΡΙΩΝ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ ΑΠΟ ΤΟΝ Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.


ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ‘ΑΡΙΘΜ. 1
Καθορισμός βαθμίδων επαγγελματικών προσόντων για την επαγγελματική δραστηριότητα εκτέλεσης συντήρησης, επισκευής και επιτήρησης λειτουργίας των ψυκτικών εγκαταστάσεων και προϋποθέσεις για την άσκηση της δραστηριότητας αυτής από φυσικά πρόσωπα.

Π.Δ. 1/2013


ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ‘ΑΡΙΘΜ. 87/1996
Καθορισμός βαθμίδων επαγγελματικών προσόντων για την επαγγελματική δραστηριότητα εκτέλεσης συντήρησης, επισκευής και επιτήρησης λειτουργίας των ψυκτικών εγκαταστάσεων και προϋποθέσεις για την άσκηση της δραστηριότητας αυτής από φυσικά πρόσωπα.

Π.Δ.87-1996


ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμός: 128516/392 / Φ.350

Νέα τροποποιημένη ΚΥΑ για εξετάσεις αδειοδότησης και αξιολόγησης για πιστοποίηση, με ΦΕΚ 4260, Τεύχος Β 2017.

ΚΥΑ ΦΕΚ 4260, Τεύχος Β 2017.


ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμός: 7667/520 / Φ.Γ.9.6.4. (Γ)

ΚΥΑ για εξετάσεις αδειοδότησης και αξιολόγησης για πιστοποίηση, με ΦΕΚ 1447, Τεύχος Β 2013.

ΦΕΚ 1447.14-06-2013


ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμός: 139788/434 / Φ.350

Νέα τροποποιημένη οικονομική ΚΥΑ των εξετάσεων, με ΦΕΚ 4767, Τεύχος Β 2017.

Οικονομική ΚΥΑ των εξετάσεων, ΦΕΚ 4767, Τεύχος Β 2017.


ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμός: 9030/589 / Φ.Γ.9.6.4. (Γ)

Οικονομική ΚΥΑ των εξετάσεων, με ΦΕΚ 1750, Τεύχος Β 17 Ιουλίου 2013.

Οικονομική ΚΥΑ των εξετάσεων, ΦΕΚ 1750, Τεύχος Β 17-06-2013


ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. Δ6 / Β / 14826

Μέτρα για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης και της εξοικονόμησης ενέργειας στο δημόσιο και ευρύτερο δημόσιο τομέα:

Εξοικονόμηση Ενέργειας στο Δημόσιο

 

ΝΟΜΟΣ ΥΠ ‘ΑΡΙΘΜ. 3982
Απλοποίηση της αδειοδότησης τεχνικών επαγγελματικών και μεταποιητικών δραστηριοτήτων και επιχειρησιακών πάρκων και άλλων διατάξεων.

ΝΟΜΟΣ ΥΠ ‘ΑΡΙΘΜ. 3982/2011


Εφαρμοστική του Νόμου 3982
Αριθμ. Φ.Γ.9.6. / Οικ. 15712/1013 (2)

Καθορισμός κριτηρίων και διαδικασιών επιβολής κυρώσεων, σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 12 του Ν. 3982/2011.

Εφαρμοστική του Νόμου 3982


ΝΟΜΟΣ ΥΠ ‘ΑΡΙΘΜ. 3844
Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην οδηγία 2006/123 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τις υπηρεσίες στην εσωτερική αγορά και άλλες διατάξεις

Νόμος 3844/2010


Εφαρμοστική του Νόμου 3844
Αριθ. 14937/2050/ΦΓ9.1 (3) 27-1-2011 Φ.Ε.Κ. 62
Καθορισμός των οργάνων και της διαδικασίας επιβολής, του είδους και του ύψους των κυρώσεων που προβλέπονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 35 του ν. 3844/2010, των κριτήριων επιμέτρησής τους και κάθε
άλλο σχετικό θέμα.

Εφαρμοστική του Νόμου 3844

ΣΩΜΑΤΕΙΑ - ΜΕΛΗ

 • Σ.Ε.Ψ.Α. - Σωματείο Αθήνας - Ν.Αττικής

  Λ.Ανδρέα Συγγρού 106, Αθήνα, ΤΚ 11741
  Email: [email protected] & [email protected]

 • Σωματείο Nομού Αιτωλοακαρνανίας Λευκάδος

  Μπαϊμπά 27, Αγρίνιο, Τ.Κ. 301 00
  Τηλ.: 26410-22713
  Email: [email protected]

 • Σωματείο Νομού Βοιωτίας

  Δ.Παπασπύρου 60, Λιβαδειά, Τ.Κ. 321 00
  Τηλ.: 22610-27467
  Email: [email protected]

 • Σωματείο Νομού Θεσσαλονίκης

  Βενιζέλου 45 – Ιουστινιανού 6, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 31
  Τηλ.: 2310-232405
  Email: [email protected]
  Site: www.psiktikos.gr

 • Σωματείο Νομού Κορινθίας

  Κροκιδά 27, Κόρινθος, Τ.Κ. 201 00
  Τηλ.: 27410-84627
  Email: [email protected]

 • Σωματείο Νομού Μαγνησίας

  Π.Μελά 43-45, Βόλος, Τ.Κ. 383 33
  Τηλ.: 6949-081053
  Email: [email protected]

 • Σωματείο Νομού Πέλλας

  Κάππα 6, Γιαννιτσά, ΤΚ 581 00
  ηλ:  2382028804 / 6977429139
  Email: [email protected] 


 • Σωματείο Νομού Αρκαδίας Αργολίδος – Λακωνίας

  Γρηγορίου Λαμπράκη 71, Τρίπολη, Τ.Κ. 221 00
  Τηλ.: 2710-241073
  Email: [email protected]

 • Σωματείο Νομού Δυτικής Μακεδονίας

  Κοζάνη
  Email: [email protected]

 • Σωματείο Νομού Ιωαννίνων

  Αραβαντινού 5Ε, Ιωάννινα, Τ.Κ. 454 44
  Τηλ.: 26510-20647
  Email: [email protected]

 • Σωματείο Ανατολικής Κρήτης (Ηρακλείου)

  Ηρακλή 112 & Νικηταρά, Κορώνη, Ηράκλειο Κρήτης, Τ.Κ. 716 00
  Τηλ/Φαξ: 2810-226324
  Email: [email protected]

 • Σωματείο Ηλείας

  ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΗΛΕΙΑΣ
  Τσιμισκή 1, Αμαλιάδα
  Αμαλιάδα Ηλείας 272 00
  2621035922
  2622023060
  2621023881
  [email protected]

 • Σωματείο Νομού Μεσσηνίας

  Φαρών 78, Καλαμάτα, Τ.Κ. 241 33
  Τηλ/Φαξ: 27210-87590
  Email: [email protected]


 • Σωματείο Νομού Άρτας Πρέβεζας

  Καμηλών & Αραχθού, Άρτα, Τ.Κ. 471 31
  Τηλ.: 26830-22255
  Email: [email protected]

 • Σωματείο Νομού Καρδίτσας
 • Σωματείο Δυτικής Κρήτης (Χανίων)

  Ελ.Βενιζέλου 4, Χανιά Κρήτης (Γραφείο 34)
  Τηλ.: 6974-050071, 6977-140960
  Email: [email protected]

 • Σωματείο Νομού Θράκης

  Σ.Κομνηνού 13, Κομοτηνή, Τ.Κ. 691 32
  Τηλ.: 6985-852058
  Email: [email protected]

 • Σωματείο Νομού Σερρών

  Σέρρες
  Email: [email protected]

 • Σ.Ε.ΨΥ.Π. – Σωματείο Νομού Πειραιώς

  Κέκρωπος 6-8, Πειραιάς, Τ.Κ. 185 31
  Τηλ.: 210-4130540
  Φαξ: 210-4130544
  Email: [email protected]
  Site: www.sepsyp.gr

 • Σωματείο Νομού Φθιώτιδας

  Μεγ.Αλεξάνδρου 44, Λαμία, Τ.Κ. 351 00
  Τηλ.: 22310-37456
  Email: [email protected]


 • Σωματείο Νομού Αχαϊας Κεφαλληνίας – Ζακύνθου

  Πλ. Όλγας Αράπου 21, Πάτρα, Τ.Κ. 262 22
  Τηλ.: 2610-223666
  Email: [email protected]

 • Σωματείο Νομού Ημαθίας

  Πιερίων 168, Ημαθία, Τ.Κ. 591 32
  Τηλ.: 23310-63494
  Email: [email protected]

 • Σωματείο Νομού Κέρκυρας

  Αλεπού, Κέρκυρα, Τ.Κ. 491 00
  Τηλ.: 26610-22952, 6974-821896
  Email: [email protected]

 • Σωματείο Νομού Λάρισας

  Λάρισα
  Email: [email protected]

 • Σωματείο Νομού Ρεθύμνου Κρήτης

  Σήφη Βλαστού 15, Ρέθυμνο, Τ.Κ. 741 00
  Email: [email protected]

 • Σ.Ε.Ψ.Κ.Ε.Ε. – Σωματείο Ελλάδος

  Πλ.Ελευθερίας 25, Αθήνα, Τ.Κ. 105 53
  Τηλ.: 210-3223281
  Φαξ: 210-3251659
  Email: [email protected]
  Site: www.sepskee.gr


O.Ψ.Ε., Ομοσπονδία Ψυκτικών Ελλάδος, ΟΨΕ, ψυκτικός, ομοσπονδία ψυκτικών,
ομοσπονδία ψυκτικών Ελλάδας, σεψκεε, ψυκτικοί ελλαδας, ψυκτικός ελλάδας, opse, o.ps.e., psiktikoi elladas, psiktikos, psiktikoi ellados, sepse, σ.ε.ψ.ε., σεπσε, psiktika nea, o psiktikos

O.Ψ.Ε., Ομοσπονδία Ψυκτικών Ελλάδος, ΟΨΕ, ψυκτικός, ομοσπονδία ψυκτικών,
ομοσπονδία ψυκτικών Ελλάδας, σεψκεε, ψυκτικοί ελλαδας, ψυκτικός ελλάδας, opse, o.ps.e.

O.Ψ.Ε., Ομοσπονδία Ψυκτικών Ελλάδος, ΟΨΕ, ψυκτικός, ομοσπονδία ψυκτικών, 
ομοσπονδία ψυκτικών Ελλάδας, σεψκεε, ψυκτικοί ελλαδας, ψυκτικός ελλάδας, opse, o.ps.e., psiktikoi elladas, psiktikos, psiktikoi ellados, sepse, σ.ε.ψ.ε., σεπσε, psiktika nea, o psiktikos

, psiktikoi elladas, psiktikos, psiktikoi ellados, sepse, σ.ε.ψ.ε., σεπσε, psiktika nea, o psiktikos

Στοιχεία Επικοινωνίας

Καποδιστρίου 24 (1ος όροφος),
Αθήνα
Τ.Κ. 106 82

Τηλ.: 210 52 48 127
Φαξ: 210 52 48 176
E-mail: [email protected]

Φόρμα Επικοινωνίας

Συμπληρώστε τη πιο κάτω φόρμα επικοινωνίας και θα επικοινωνήσουμε μαζί σας το συντομότερο.

    

     

© 1990 Ο.Ψ.Ε. - Ομοσπονδία Ψυκτικών Ελλάδος - All Rights Reserved.